Forside
Vi er MKF
Kontakt os
Det lovpligtige
Tilsyn
Værktøjer
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Kontakt Midtjyllands Kristne Friskole
?
Er du i tvivl om noget?

Giv os et kald eller send en mail. Vi vil meget gerne høre fra dig – vi elsker at få besøg og gi’r gerne en rundvisning.

97 12 36 77
mkf@mkf.dk
Skriv dit barn op
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse på vores website, for at analysere vores trafik og forstå, hvor vores besøgende kommer fra. Ved at bruge websitet accepterer du vores brug af cookies.
Nej, jeg ønsker ikke cookies

Evaluering

Evaluering er et dynamisk middel til at forbedre undervisningen på skolen.

Evaluering

Evaluering er et dynamisk middel til at forbedre undervisningen på skolen.

Ansatte
Det lovpligtige
Tilsyn
Evaluering

Evaluering

 

Evaluering på MkF

Der arbejdes til stadighed med at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering for evalueringens skyld, men derimod et dynamisk middel til at forbedre undervisningen på skolen og hele dens virke i henhold til opstillede mål.

Folkeskolens afgangsprøve

Alle elever går til Folkeskolens Afgangsprøve efter 9.kl. og 10. klasses prøven efter 10. kl.

Evaluering/opfølgning:

Karaktererne lægges ud på skolens hjemmeside, tryk her.

I udskolingsafdelingen drøftes skolens placering i forhold til karaktergennemsnit samt mulige forklaringer herpå.

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 7. og tre gange i 8 – 10. kl.

Der gennemføres terminsprøver 2 gange årligt i 9.-10. kl. og årsprøve i 8.

Evaluering/opfølgning

Ved klasseteammøder og ved skole-hjem-samtaler drøftes udviklingen i standpunktskaraktererne og der aftales indsatsområder i forhold til læseplanerne.

Skole-hjem samtaler / Elevplaner

Der er skole-hjem-samtaler 2 gange årligt i hver klasse, hvor min. klasselærer og matematiklærer deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres og nye målsætninger formuleres.

Forud for de årlige forældresamtaler udarbejdes elevplaner, se her

I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor der følges op på de eventuelle aftaler, der blev indgået ved skole-hjem samtalen.

Ved 2. samtale i 9. og 10. klasse har forældre og elever altid mulighed for en samtale med alle klassens lærere.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst én gang årligt normalt inden efterårsferien, hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.

Evaluering/opfølgning:

Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering hovedsagelig via Forældreintra.

Tests / Diagnosticerende prøver 

Der foretages følgende diagnosticerende prøver i løbet af skoleåret i dansk og matematik.

Klasseresultaterne indsamles i klassemapperne og kopi af disse indleveres til skolens ledelse

TestÅrgang
TL-5 (sept.)10. kl.

ST-8 (sept.)

TL-4 (sept.)

MG/FG

9. kl.

ST-7 (sept.)

TL-3 (sept.)

MG/FG

8. kl.

ST-6 (sept.)

TL-2 (sept.)

MG/FG

7. kl.

ST-5 (sept.)

TL-1 (sept.)

MG/FG

6. kl.

ST-4 (sept.)

MG

Læs 5 (feb.)

5. kl.

ST-3 (sept.)

MG

SL 40 (okt.)

4. kl.

ST-2 (sept.)

MG

SL – 60 (okt.)

3. kl.

MG

Mini SL ( individuelt efter behov)

Chips-test (aug.)

Mini SL 1 (august)

OS 120

2. kl.

MG

ILL- basis ( sept. samt jan.)

OS 64 ( marts)

(Evt. læseprøve fra MIN BOG) (januar/februar)

1. kl.

KTI (kontrolleret tegneiagttagelse) (nov./april)

DLB ( dansk lyd og bogstavkendskab – nov.)

ILL basis (lytteforståelse samt rimord – april)

0. kl.
 • DLB – Bogstavkendskab, forlyd, begyndende legeskrivning.
 • Ill-basis fordeles på 0. og 1. kl., så prøverne tages, der hvor børnene arbejder med tingene. Lytteforståelse, forlyd, ordskrivning, bogstavkendskab, rim, sammensatte ord.
 • ST-prøverne er staveprøver, som ikke bare retter fejl, men også kategoriserer elevernes fejltyper, så man tydeligt kan se, hvor der skal sættes ind.
 • LÆS 5: Ser på elevens læseforståelse, hastighed og egen vurdering af læsning. Et godt materiale til en personlig samtale med eleven om læseudviklingen og elevens indsats på området.
 • TL-prøverne: Er lavet efter samme koncept, som LÆS 5. Ligger i øvrigt tæt op af de nye prøvetyper…
 • OS-prøverne i de små klasser er meget brugte og et godt redskab til at få overblik over klassen og den enkelte elevs kunnen. De måler kvantitivt på elevernes hastighed og rigtighedsprocent – men ikke kvalitet.
 • Mini-SL prøverne er prøver, som også måler mere kvalitativt – nemlig på læseforståelsen, skriftlig fremstilling og på elevens opfattelse af sig selv som læser m. m.
 • Chips er en prøve til kortlægning af elevens kognitive udvikling. Herning kommune foreslår den taget på samtlige elever i 2. klasse i kommunen.
 • LUS/Læsemåleren: (LUS står for læseudviklingsskema):
  • et beskriveværktøj omkring børns læsning og læseudvikling
  • et evalueringsværktøj omkring børns læseudvikling og læsefærdigheder
  • et styreværktøj omkring læseundervisningen og de nødvendige indsatsformer i den samlede undervisning
  • et redskab, der præcist kan sige hvilket lix-tal børnene skal søge bøger på.

Testresultater drøftes i henholdsvis klasseteamene og med ledelsen. De enkelte faglærere justerer undervisningen forhold de behov, testresultaterne peger på, i relation til skolens undervisningsplaner i fagene.

Der er særlig opmærsomhed på elever, der ligger betydeligt over eller betydeligt under middelområdet for at sikre, at de ressourcestærke elever får tilstrækkeligt med udfordringer og de svage elever den nødvendige hjælp.

Tilsyn

Besøg af skolens eksterne tilsynsførende hos alle lærere og i alle klasser ca. to-tre gang årligt.

Evaluering/opfølgning:

Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside, tryk her.

Forældredage

Der afholdes 10 forældredage årligt, hvor forældrene, som en del af deres tilsynsforpligtigelse, kommer på skolen og overværer undervisningen. Forældrene kan derudover komme på ikke-forældredage, hvis skolen forinden adviseres herom.

Evaluering/opfølgning:

Forældre kan altid henvende sig til klasserepræsentanten i forældrerådet, til klassens lærere eller til skolens ledelse såfremt forældrene oplever forhold, der ikke er hensigtsmæssige.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) foretages hvert 3. år., hvor alle elever udfylde spørgeskema fra DCUM. Der arbejdes her med både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Se her. (Sidste undersøgelse fandt sted i foråret 2014, men mangler endnu at finde vej til hjemmesiden.)

Evaluering/opfølgning:

Resultaterne analyseres, og udarbejdes handlingsplaner på baggrund heraf.

Arbejdspladsvurdering (APV) 

APV foretages hvert 3. år i form af en spørgeskemaundersøgelse omkring både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og bliver dermed en del af beskrivelsen og evalueringen af skolens samlede virksomhed.

Skolens arbejdsmiljøudvalg er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning af APV. Sidste APV blev gennemført i foråret 2014.(Arbejdstilsynet har været på besøg på skolen både i august 2012 og august 2013 og fandt ikke anledning til yderlig bemærkninger)

Evaluering/opfølgning:

På baggrund af spørgeskemaresultaterne udarbejdes forslag til handleplaner, der drøftes i diverse medarbejdergrupper.

Skolens arrangementer

Mundtlige evalueringer af samtlige offentlige arrangementer på skolen samt skolens virksomhed i øvrigt foretages altid på afdelingsmøder, teamkoordinatormøder, forældreråd, elevråd og bestyrelse (der føres protokol).

Elevsamtaler

Klasselæreren foretager en samtale med hver enkelt elev mindst én gang årligt normalt to gange – så vidt muligt forud for forældresamtaler.

Evaluering/opfølgning:

Her evalueres – evt. på baggrund af et forud udfyldt spørgeskema – elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen, og nye mål opstilles.

Klasseteams / årgangteams

Der er oprettet klasseteams/årgangsteams i alle klasser/årgange, hvor dansklærer, matematiklærer samt en af klassens øvrige faglærere holder 8-10 møder årligt. 

Evaluering/opfølgning:

På klasseteammøderne drøftes de enkelte elevers udbytte af undervisning og nye mål opstilles.

Medarbejder – Udviklings –Samtaler (MUS)

Der gennemføres en årlig MU-Samtale omkring nytår mellem ledelsen og de enkelte medarbejdere. Her drøftes bl.a. skolens samlede virksomhed samt på hvilken måde og i hvilken grad den enkelte medarbejder (hidtil, aktuelt og fremover) bidrager til at opfylde skolens målsætninger.

Evaluering/opfølgning:

Der udarbejdes referat, som begge parter underskriver og det aftales på mødet, hvordan og hvornår der finder opfølgning sted på det aftalte.

Generalforsamling / skolekredsmøde

På den årlige generalforsamling, hvor forældrene over for bestyrelse og ledelse kommer med vurderinger af, hvorvidt skolens prioriteringer – på såvel det undervisningsmæssige/pædagogiske område som når det gælder anvendelsen af skolens ressourcer (økonomi) – er hensigtsmæssige.

Forældreråd / bestyrelse

På to årlige møder i september og marts måned drøfter forældreråd og bestyrelsen skolens samlede virksomhed.

Ventelister

Søgningen til skolen, herunder ventelister, tages som et udtryk for, hvorvidt forældrene i lokalområdet oplever det som en skole, der er attraktiv.

Evaluering/opfølgning:

På baggrund af elevtalsudviklingen, herunder ventelistestatistik, opstilles der målsætninger for skolens videre udvikling.

CBF

Skolen står i tæt samarbejde med kommunens CBF. Sammen med CBF afholdes månedlige specialcentermøder angående elever med faglige eller sociale vanskeligheder.

På baggrund fra vejledning og anbefalinger fra CBF og de deraf følgende bevillinger fra SU-styrelsen afsættes de nødvendige ressourcer til specialundervisning.

Skolens ledelse har jævnlige samtaler med CBF, hvor det drøftes, hvorvidt og i hvilket omfang skolen står mål med folkeskolen og lever op til de faglige krav mv., der er opstillet fra såvel lovgivningens som skolens egen side.

ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Venlig hilsen

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning

97 12 36 77

mkf@mkf.dk

Kontakt osFind os på Facebook