Forside
Hej forældre
Nyheder
Samarbejde
Forældrerådet
Værktøjer
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Kontakt Midtjyllands Kristne Friskole
?
Er du i tvivl om noget?

Giv os et kald eller send en mail. Vi vil meget gerne høre fra dig – vi elsker at få besøg og gi’r gerne en rundvisning.

97 12 36 77
mkf@mkf.dk
Skriv dit barn op
ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse på vores website, for at analysere vores trafik og forstå, hvor vores besøgende kommer fra. Ved at bruge websitet accepterer du vores brug af cookies.
Nej, jeg ønsker ikke cookies

Forældrerådet

Vil du have indflydelse på dit barns hverdag?

Forældrerådet

Vil du have indflydelse på dit barns hverdag?

Økonomi
Samarbejde
Forældrerådet
Trivselsråd

Hvem er forældrerådet?

I starten af skoleåret holder alle klasser forældremøde, til disse forældremøder vælges forældrerådsrepræsentanterne og suppleanter.

Forældrerådet vælges for et kalenderår af gangen.

Forældrerådet 2020 består af:

Repræsentanter:

Alice Klaustrup Christensen - 5B 
Allan Ryssel Møller - 8A
Anita Fomsgaard - 4B 
Anna-Marie L. Madsen - 9A 
Camilla Vinther Jakobsen 1A
Gitte Pilley - 2B + 7B 
Heidi Mikkelsen - 3B 
Jakob Byskov Lind – 2A
Mikael Langhoff – 7B
Morten Søndergård Krægpøth – 5A
Nicolai Voetmann Schlenzig - 4A 
Nicole Gadegaard Jacobsen – 1B+3A
Solveig Meldgaard – 0A 

 

Suppleanter:

Hanne Langkjær – 7B
Jesper Ravn Jacobsen - 6B+8A
Mona Kirstine Kirkegaard – 3B
Rakel Thestrup Mørch – 2A
Shankar Mansharan – 2B 
Tina Damgaard Thygesen – 3A

 

 

Retningslinjer for forældreråd.

 

1. Formål
Det er forældrerådets formål at:
• fremme et godt samarbejde mellem forældre, skolen og bestyrelsen, herunder at komme med forslag, ideer og ønsker til bestyrelsen vedrørende fælles elev-, forældre- og skoleforhold.
• Fremme forældres deltagelse i skolens liv.


2. Politik/principper
Forældrerådets arbejde skal ske i overensstemmelse med skolens formål og vedtægter.
• Hver enkelt klasse samt SFO (og evt. børnehaven kan) vælger hvert år repræsentant og suppleant til forældrerådet ved forældremøderne i august / september.
• Funktionsperioden følger kalenderåret, dog kan valgte repræsentanter indtræde i forældrerådet umiddelbart efter valget i august / september. Det giver især mening i 9.-10. klasse, hvor elever forlader MkF til sommerferien.
• Forældrerådet konstituerer sig i januar måned og fastlægger selv dagsorden og mødehyppighed. Der afholdes 2 årlige møder med skolens bestyrelse.
Løbende kontakt herudover sker mellem formand/formand eller skoleleder.
I praksis sker det tit ved at forældrerådets formand og skoleleder snakker sammen forud for hvert forældrerådsmøde.
• Det henhører ikke under forældrerådet, at diskutere den enkelte lærers faglige og pædagogiske kvalifikationer. Dette bør ske ved henvendelse fra den enkelte forældre til primært læreren og dernæst skolelederen.


3. Arbejdsopgaver.
Forældrerådets primære arbejdsopgaver omfatter:
• deltagelse og udførelse vedrørende praktiske forhold aftalt med bestyrelsen og/eller skoleleder
• medvirken ved afvikling af arrangementer, f.eks. supermarked
• ideer til tiltag der fremmer et godt samarbejde mellem forældre/skole samt medvirke til gennemførelse heraf
• kan virke som sparringspartner i forhold til bestyrelse og skoleledelse
• Forældrerådets formand eller en stedfortræder sidder med ved den åbne del af skolens bestyrelsesmøder.
• Forældrerådet nedsætter selv faste udvalg, som f.eks. supermarkedsudvalg og foråreventudvalg. Disse udvalg arbejder under forældrerådet og holder således forældrerådet orienteret og udvalgets arbejde.


4. Kompetence
Forældrerådet har kompetence til at fremlægge og drøfte forslag med skolens bestyrelse vedrørende fælles og overordnede elev- og/eller forældreforhold til skolen.


5. Ressourcer til rådighed
Ved arrangementer arrangeret af forældrerådet bestemmer forældrerådet selv hvilke formål, overskuddet skal gå til efter nærmere aftale med skolelederen.


6. Forventninger
Skolens bestyrelse forventer et aktivt forældreråd, der i al væsentlighed har en rådgivende funktion overfor skolens bestyrelse samt deltager i aftalte praktiske opgaver.

Forældrerådet forventer et højt informationsniveau fra skolens bestyrelse og ledelse. Endvidere forventer forældrerådet at blive hørt i forhold, hvor de har rådgivende kompetence.

Endvidere forventes, at forældrerådet respekterer, at bestyrelsen er skolens øverste myndighed og at skolelederen har det pædagogiske ansvar og at personaleforhold hører under bestyrelsens ansvar.


7. Kommunikation
Mødeplan og referat fra forældrerådets møder ligger tilgængeligt på Forældreintra under forældrerådet.

Bestyrelsen indkalder forældrerådet til 2 årlige møder i henholdsvis marts og september.
I september er det forældrerådet, der står for andagt og kaffebrygning, mens det er bestyrelsen i marts.


8. En forældre-råds-repræsentants primære opgaver
• Ved det årlige forældremøde i klasserne fortæller forældre-råds-repræsentanten kort om forældrerådets arbejde.
• For de små klassers vedkommende, kan forældre–råds-repræsentanten indsamle penge og købe gave til klasselæreren (F.eks. jul/sommer, eller i forbindelse med evt. afsked med en lærer). Det er selvfølgelig frivilligt om hjemmene/børnene ønsker at være med.
• Repræsentanten deltager aktivt i det årlige Supermarked.
• Repræsentanten deltager aktivt i skolens arrangementer.
• En repræsentant fra forældrerådet deltager så vidt muligt i børnehaveklassernes første forældre¬ møde, for at orientere og besvare spørgsmål om forældrerådet og dets opgaver.
Det forventes at forældre-råds-repræsentanten møder op til forældrerådsmøderne. Skulle man være forhindret melder man afbud til formanden eller næstformanden og sørger samtidigt selv for at indkalde suppleant


9. Manglende kandidater til forældre-råds-repræsentant
• Det kan opleves til forældremøder i forbindelse med valg til forældrerådet, at ingen er villige til at kandidere. Klassen vælger således ikke at lade sig repræsentere i forældrerådet. Klassen holdes orienteret og forældrerådes arbejdet via Forældreintra, opslag og. lign.

ElevintraForældreintraPersonaleintraMKF OnlinePrinter
Venlig hilsen

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4 7400 Herning

97 12 36 77

mkf@mkf.dk

Kontakt osFind os på Facebook